Súhlas s fotografovaním na akcii

Registráciou beriete na vedomie, že na podujatí budú vyhotovované fotografie a obrazový/obrazovo-zvukový záznam. Svojou účasťou vyjadrujete súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov na podujatí. V prípade nesúhlasu máte možnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne kedykoľvek namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu vašej osoby. V tomto prípade bude vaša podobizeň anonymizovaná, ak to bude technicky možné a/alebo snímka nebude použitá a bude bezodkladne zlikvidovaná.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Virtual Studio, s.r.o. a tretími stranami vrátane informácií o spôsobe odvolania týchto súhlasov a namietania, ako aj práv dotknutých osôb sú súčasťou Podmienok spracúvania osobných údajov, s ktorými ste sa oboznámili.

Odvolanie týchto súhlasov alebo namietanie proti spracúvaniu osobných údajov je možné vykonať kedykoľvek. Udelenie súhlasov je dobrovoľné.

Virtual Studio, s.r.o. vytvoril tieto Podmienky spracúvania osobných údajov z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Virtual Studio, s.r.o. dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.